NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, T. M. H. Ảnh hưởng của khí ozone và thời gian bảo quản đến sự thay đổi một số đặc tính của trái cam Sành (Citrus nobilis var. Typicar) sau thu hoạch . Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 35, p. 92-98, 2023. DOI: 10.52714/dthu.35.12.2018.651. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/555. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.