ĐẶNG, T. N.; NGUYỄN, P. L.; NGUYỄN, V. Đông H. Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt ứng dụng giải thuật PID số . Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 35, p. 106-110, 2023. DOI: 10.52714/dthu.35.12.2018.653. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/559. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.