Đặng, Kim Tại. 2014. “Nghiên cứu xác định Iot Trong Rong biển bằng phương pháp chiết-trắc Quang”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9 (Tháng Sáu):89-93. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.132.