Hoàng, Ngọc Thảo, Thị Thiện Trần, và Thị Quý Lê. 2014. “Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus Kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Pù Huống, Nghệ An”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9 (Tháng Sáu):94-100. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.133.