Nguyễn, Trung Hiếu, và Quốc Ái Hồ. 2014. “Về định Lí điểm bất động Cho lớp ánh Xạ Meir-Keeler -Co Trên không Gian Kiểu B-Mêtric”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9 (Tháng Sáu):101-11. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.134.