Nguyễn, Thị Tình. 2013. “Nghiên cứu thành phần loài Và đặc điểm phân bố của Giun đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 4 (Tháng Tám):26-33. https://doi.org/10.52714/dthu.4.8.2013.49.