Nguyen, Van De, and Ngoc Toan Nguyen. 2018. “Phát triển đội Ngũ giáo Viên Trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February):3-5. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.542.