Duong, To Quoc Thai. 2018. “Giao lưu văn Hoá của Hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản Qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong Thế kỷ XVII”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February):56-64. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.551.