Tran, Thi Hanh. 2018. “So sánh ý niệm về không Gian Trong tiếng Việt Và tiếng Đức Qua Ví dụ ‘trên - dưới’”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February):71-78. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.553.