Nguyễn, Thị Pha, Thị Yến Nhi Trần, và Đình Giỏi Trần. 2023. “Phân lập Và tuyển chọn Vi khuẩn Có Khả năng phân hủy Polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 29 (Tháng Sáu):92-97. https://doi.org/10.52714/dthu.29.12.2017.537.