Nguyễn, Thị Ngân, và Thị Mai Hạnh Nguyễn. 2023. “Ảnh hưởng của Khí Ozone Và thời Gian bảo quản đến sự Thay đổi một số đặc tính của trái Cam Sành (Citrus Nobilis Var. Typicar) Sau Thu hoạch ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 35 (Tháng Sáu):92-98. https://doi.org/10.52714/dthu.35.12.2018.651.