Hoàng, T. N. và Đỗ, T. N. U. (2014) “Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài chim nước ở Khu du lịch sinh tháo Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (10), tr 96-101. doi: 10.52714/dthu.10.10.2014.152.