Hoàng, N. T., Trần, V. T. H., Nguyễn, T. H. và Hồ, A. T. (2014) “Ghi nhận về loài cá Chai nhật bản Inegocia japonica (Tilesius, 1812) (Perciformes: Platycephalidae) ở vùng biển Cửa Lò, Nghệ An.”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (10), tr 102-106. doi: 10.52714/dthu.10.10.2014.153.