Đặng, K. T. (2014) “Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (9), tr 89-93. doi: 10.52714/dthu.9.6.2014.132.