Hoàng, N. T., Trần, T. T. và Lê, T. Q. (2014) “Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (9), tr 94-100. doi: 10.52714/dthu.9.6.2014.133.