Nguyễn, T. H. và Hồ, Q. Ái (2014) “Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (9), tr 101-111. doi: 10.52714/dthu.9.6.2014.134.