Phạm, T. T. M. (2014) “Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (9), tr 112-116. doi: 10.52714/dthu.9.6.2014.135.