Do, T. T., Dao, T. H. and Vi, T. D. C. (2013) “Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”, Dong Thap University Journal of Science, (5), pp. 22–28. doi: 10.52714/dthu.5.10.2013.64.