Đỗ, T. T., Đào, T. H. và Vi, T. Đoan C. (2013) “Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (5), tr 22-28. doi: 10.52714/dthu.5.10.2013.64.