Vo, T. P. (2013) “Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch”, Dong Thap University Journal of Science, (4), pp. 15–25. doi: 10.52714/dthu.4.8.2013.48.