Võ, T. P. (2013) “Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (4), tr 15-25. doi: 10.52714/dthu.4.8.2013.48.