Nguyen, V. D. and Nguyen, N. T. (2018) “Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, Dong Thap University Journal of Science, (30), pp. 3–5. doi: 10.52714/dthu.30.2.2018.542.