Duong, T. Q. T. (2018) “Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII”, Dong Thap University Journal of Science, (30), pp. 56–64. doi: 10.52714/dthu.30.2.2018.551.