Tran, T. H. (2018) “So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ ‘trên - dưới’”, Dong Thap University Journal of Science, (30), pp. 71–78. doi: 10.52714/dthu.30.2.2018.553.