[1]
K. T. Đặng, “Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, tr 89-93, tháng 6 2014.