[1]
N. T. Hoàng, T. T. Trần, và T. Q. Lê, “Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, tr 94-100, tháng 6 2014.