[1]
T. H. Nguyễn và Q. Ái Hồ, “Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, tr 101-111, tháng 6 2014.