[1]
T. T. M. Phạm, “Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, tr 112-116, tháng 6 2014.