[1]
T. Q. T. Duong, “Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII”, Dong Thap University Journal of Science, no. 30, pp. 56–64, Feb. 2018.