[1]
T. N. Nguyễn và T. M. H. Nguyễn, “Ảnh hưởng của khí ozone và thời gian bảo quản đến sự thay đổi một số đặc tính của trái cam Sành (Citrus nobilis var. Typicar) sau thu hoạch ”, dthujs, số p.h 35, tr 92-98, tháng 6 2023.