[1]
T. N. Đặng, P. L. Nguyễn, và V. Đông H. Nguyễn, “Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt ứng dụng giải thuật PID số ”, dthujs, số p.h 35, tr 106-110, tháng 6 2023.