Đặng, K. T. “Nghiên cứu xác định Iot Trong Rong biển bằng phương pháp chiết-trắc Quang”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, Tháng Sáu 2014, tr 89-93, doi:10.52714/dthu.9.6.2014.132.