Hoàng, N. T., T. T. Trần, và T. Q. Lê. “Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus Kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Pù Huống, Nghệ An”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, Tháng Sáu 2014, tr 94-100, doi:10.52714/dthu.9.6.2014.133.