Nguyễn, T. H., và Q. Ái Hồ. “Về định Lí điểm bất động Cho lớp ánh Xạ Meir-Keeler -Co Trên không Gian Kiểu B-Mêtric”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, Tháng Sáu 2014, tr 101-1, doi:10.52714/dthu.9.6.2014.134.