Phạm, T. T. M. “Thành phần loài Hoa- cây cảnh được trồng ở Làng Hoa Tân Quy Đông, thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9, Tháng Sáu 2014, tr 112-6, doi:10.52714/dthu.9.6.2014.135.