Duong, To Quoc Thai. “Giao lưu văn Hoá của Hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản Qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong Thế kỷ XVII”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30, Feb. 2018, pp. 56-64, doi:10.52714/dthu.30.2.2018.551.