Lê, T. N., và T. H. Tăng. “Ảnh hưởng của phân bón lá đến Sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa BC15 trên Hai mức bón đạm khác Nhau tại Ý YêN - Nam Định”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 30, Tháng Hai 2018, tr 102-9, doi:10.52714/dthu.30.2.2018.558.