Hoàng, Ngọc Thảo, Võ Thị Hoài Trần, Thị Huyền Nguyễn, và Anh Tuấn Hồ. “Ghi nhận về loài Cá Chai nhật bản Inegocia Japonica (Tilesius, 1812) (Perciformes: Platycephalidae) ở vùng biển Cửa Lò, Nghệ An.”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 10 (Tháng Mười 20, 2014): 102-106. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1107.