Đặng, Kim Tại. “Nghiên cứu xác định Iot Trong Rong biển bằng phương pháp chiết-trắc Quang”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 9 (Tháng Sáu 29, 2014): 89-93. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1125.