Dang, Kim Tai. “Nghiên cứu xác định Iot Trong Rong biển bằng phương pháp chiết-trắc Quang”. Dong Thap University Journal of Science, no. 9 (June 29, 2014): 89–93. Accessed July 15, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1125.