Hoàng, Ngọc Thảo, Thị Thiện Trần, và Thị Quý Lê. “Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus Kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Pù Huống, Nghệ An”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 9 (Tháng Sáu 29, 2014): 94-100. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1126.