Nguyễn, Trung Hiếu, và Quốc Ái Hồ. “Về định Lí điểm bất động Cho lớp ánh Xạ Meir-Keeler -Co Trên không Gian Kiểu B-Mêtric”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 9 (Tháng Sáu 29, 2014): 101-111. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1127.