Phạm, Thị Thanh Mai. “Thành phần loài Hoa- cây cảnh được trồng ở Làng Hoa Tân Quy Đông, thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 9 (Tháng Sáu 29, 2014): 112-116. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1128.