Hoàng, Ngọc Thảo, Thị Lệ Ngô, và Thị Quý Lê. “Đặc điểm Sinh học quần thể loài Nhái bầu Hoa Microhyla Fissipes (Boulenger, 1884) ở Xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 5 (Tháng Mười 30, 2013): 14-21. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1192.