Hoang, Ngoc Thao, Thi Le Ngo, and Thi Quy Le. “Đặc điểm Sinh học quần thể loài Nhái bầu Hoa Microhyla Fissipes (Boulenger, 1884) ở Xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An”. Dong Thap University Journal of Science, no. 5 (October 30, 2013): 14–21. Accessed July 15, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1192.