Đỗ, Thị Tuyến, Thị Hằng Đào, và Thị Đoan Chính Vi. “Nghiên cứu hoạt tính kháng Sinh của Xạ khuẩn Chi Streptomyces Trong đất ở Khu vực Có hoạt động Khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 5 (Tháng Mười 30, 2013): 22-28. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1194.