Do, Thi Tuyen, Thi Hang Dao, and Thi Doan Chinh Vi. “Nghiên cứu hoạt tính kháng Sinh của Xạ khuẩn Chi Streptomyces Trong đất ở Khu vực Có hoạt động Khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”. Dong Thap University Journal of Science, no. 5 (October 30, 2013): 22–28. Accessed July 15, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1194.