Trần, Văn Hà, và Thái Thủy Lam Hà. “Thiết Kế Và tối ưu hóa mạch lọc Microstrip Song Song ngẫu hợp dựa Trên ADS”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 5 (Tháng Mười 30, 2013): 29-37. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1197.