Nguyễn, Công Tráng, Quốc Trọng Trương, và Thị Trang Đài Ngô. “Các dịch vụ hệ Sinh thái của rừng ngập mặn tại Tiền Giang đối với người dân địa phương”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 29 (Tháng Sáu 22, 2023): 86-91. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/530.