Đặng, Thế Nhân, Phong Lưu Nguyễn, và Văn Đông Hải Nguyễn. “Điều khiển nhiệt độ Lò nhiệt ứng dụng giải thuật PID số ”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 35 (Tháng Sáu 23, 2023): 106-110. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/559.