1.
Nguyễn TH, Huỳnh NC. Định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian b -Mêtric thứ tự bộ phận. dthujs [Internet]. 20 Tháng Mười 2014 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(10):107-15. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1108