1.
Đặng KT. Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp [Internet]. 29 Tháng Sáu 2014 [cited 25 Tháng Hai 2024];(9):89-93. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1125