1.
Hoàng NT, Trần TT, Lê TQ. Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp [Internet]. 29 Tháng Sáu 2014 [cited 25 Tháng Hai 2024];(9):94-100. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1126