1.
Nguyễn TH, Hồ Q Ái. Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp [Internet]. 29 Tháng Sáu 2014 [cited 25 Tháng Hai 2024];(9):101-1. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1127