1.
Phạm TTM. Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp [Internet]. 29 Tháng Sáu 2014 [cited 25 Tháng Hai 2024];(9):112-6. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1128